ФК "Шахцёр Салігорск"

Национальный чемпионат, Кубок страны, еврокубки

Модераторы: Сергей Кайко, Filin, grizli, Константин Лобандиевский, Михась, Артем Фандо, Z_Zero

Ответить
Kra
Воинствующий прозаик
Сообщения: 1258
Зарегистрирован: 31 авг 2009 15:36
Откуда: Солигорск
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

ФК "Шахцёр Салігорск"

Сообщение Kra » 03 янв 2011 10:13

Изображение
Вітаем усіх заўзятараў футбольнай каманды "Шахцёр Салігорск", прыхільнікаў беларускага футболу ды проста гасьцей, заглянуўшых сюды выпадкова :)

У дадзеным форуме можна абмеркаваць сітуацыю ў нашым футбольным клубе, падзяліцца ўражаннямі аб адбыўшыхся гульнях каманды ў Чэмпіянаце і Кубку Беларусі ды еўракубках, паразважаць пра беларускі футбол ды салігорскі ў прыватнасці, знайсці калег-заўзятараў, прапанаваць ідэі па развіццю заўзятарскага руху ды рознастайных акцыях на стадыёнах і па-за іх межамі ды проста выклікнуць: "ШАХЦЁР - ТЫ ЛЕПШ ЗА ЎСІХ! ШАХЦЁР - НАША КАМАНДА!"

афіцыйны сайт ФК "ШАХЦЁР Салігорск"
сайт заўзятараў ФК "ШАХЦЁР Салігорск"
форум заўзятараў ФК "ШАХЦЁР Салігорск"
група "ШАХЦЁР Салігорск" на сайце "ВКонтакте"

наш канал на Youtube
архив блога Андрея Леончика
архив этого топика (1ый)
архив этого топика (2ой)
Последний раз редактировалось Kra 14 май 2012 10:40, всего редактировалось 52 раза.

LibrW
Магистр форумных наук
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 05 май 2009 11:25
Откуда: г. Солигорск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Сообщение LibrW » 12 янв 2011 13:09

Andreich писал(а): то следовательно надо сделать все возможное чтобы он не ушел, предложить повышение зарплаты, различные плюшки и т.д., и при этом делать все это не тогда когда у него контракт закончился, и он пришел и сказал что уходит, а намного раньше.
Это верно, если есть цель создать конкурентноспособную команду. А если есть цель нехило заработать, плюс наличие надежного спонсора, то тогда тактика комплектования команды может исказиться вплоть до абсурдной (с точки зрения обычных болельщиков)
P.S. Пока же подписываем свободных агентов под (или за ) 30 лет.

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 12 янв 2011 13:35

Professor Hachekyan, òû óçíàë î ñóùåñòâîâàíèè çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ! Õâàëà Àëëàõó! Õîòÿ âû æå òàì ïðàâîñëàâíûå ))))
ß áû òîæå ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ âåðíóëñÿ â ðîäíîé ãîðîä, êîòîðûé ñîïîñòàâèì ñ Ãðîäíî ïî àðõèòåêòóðå, àíòóðàæó è ñòàäèîíó, ÷åãî íå ñêàæåøü ïðî Ñîëèãîðñê. Ê ñîæàëåíèþ...
Çàñóíü ãîðäîñòü â îäíî ìåñòî è êîñè áàáëî.)

)))
Áàíàí
Ðàçâåëè òóò ðàñèçì, ÔÈÔÀ íà âàñ íåòó!! Êñòàòè, òåõíè÷åñêè àôðèêàíöû áîëüøå ïîõîæè íà áóëüáó, ÷åì íà áàíàíû. ))) À âîîáùå ýòî âû ïðî áàáó-ãîÿ? (ðàñèçì, ñåêñèçì è àíòèñåìèòèçì â îäíîì ëèöå))))
ß ïðîðàáîòàë íà ìîåé ... ïðåäëîæèëè íîâûå óñëîâèÿ, òî ÿ áû è ñåé÷àñ ðàáîòàë íà ñòàðîé êîíòîðå.
Òàêîé ãëóïûé î÷åâèäíûé âîïðîñ, à ÷åãî òû ñàì ê íèì íå ïîäîøåë çà 2 ìåñÿöà?
Áëèí, êàê æå ó íàñ âñå ñìåøíî - âñå çàâèñèò îò ÷èíîâíèêîâ - ëþáèò êëàññè÷åñêóþ ìóçûêó - õîäè ñ ïðîòÿíóòîé ðóêîé,
ëþáèò ñïîðò - ãðåáè áàáëî ëîïàòîé.
Ìíå òîæå êàæåòñÿ, ÷òî Äåíèñåâè÷ó ïðåäëîæèëè ïîõîæèå, à ìîæåò äàæå ÷óòü õóäøèå óñëîâèÿ êîíòðàêòà, íî îí âûáðàë ðîäíîé ãîðîä.
Äåíèñ Ïîëÿêîâ писал(а):Ñðåäíèé áàëë áûë îêîëî ñåìè

 ôóòáîë óæå èãðàþò ëþäè, ó êîòîðûõ áûëà 10-áàëüíàÿ ñèñòåìà. Ãîäû ëåòÿò... )))
Äåíèñ Ïîëÿêîâ писал(а):Èãðàþ â FIFA è PES

À òàê îáû÷íî PES èãðàåò â ìåíÿ.
Äåíèñ Ïîëÿêîâ писал(а):Íå ëþáëþ è íå ñëóøàþ «Ëÿïèñîâ»

Çðÿ...

VITOVT
Соискатель ученой степени
Сообщения: 2500
Зарегистрирован: 24 июн 2010 12:38
Откуда: Шахта
Поблагодарили: 4 раза

Сообщение VITOVT » 12 янв 2011 13:48

Tribal писал(а):
Я бы тоже при таких обстоятельствах вернулся в родной город, который сопоставим с Гродно по архитектуре, антуражу и стадиону, чего не скажешь про Солигорск. К сожалению...
Засунь гордость в одно место и коси бабло.)

)))
Так и делаю)))) А со временем вторая гордость стала отрастать)))

Jo
Воинствующий прозаик
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 29 апр 2009 16:43
Откуда: Salihorsk

Сообщение Jo » 12 янв 2011 14:19

Рожок у вас походу не останется...
Вось гэта будзе пракол. Нехта тут казаў, што ён прасіў места наперадзі (ў паўабароне). Можа гэта быць прычынай непадпісаньня? Спадзяюся астатнія абаронцы ўжо падпісаныя. Хто там: Кірэнкін, Янушкевіч, Палякоў, Гукайла, Кавальчук.. Пра ўходы-прыходы падтрымаю выказаную тут думку:
..нужно заключать контракты не на год , а на три..
Шкада, але чамусьці сказаць, што наша каманда будуецца на перспектыву, немагчыма. Штогод аднагадовыя праекты.

Dembel80
Сам себе философ
Сообщения: 3186
Зарегистрирован: 20 май 2008 10:43

Сообщение Dembel80 » 12 янв 2011 14:32

Все эти оправдания, типа: "Хочу играть в хорошей команде, родной город и т.д." не выдерживают первого испытания. Раз Денисевич так любит Гродно, так надо было помогать им прошлом году бороться за выживание. Нет, он говорит - хочу бороться за высокие места и играть в еврокубках. Деньги для его не главное. Хорошо, переходит в Солигорск, вот те борьба за высокие места. Ан нет, теперь и в Гродно собирается неплохая команда. На полгода, на год? А если команда не построится, надоест губернатору игрушка, аль снимут, то что - пластинку заводим заново? Его потеря явно не критическая, я уже и раньше писал - незаменимых нет. Ну допустим уйдет тот Рожков, что паника? Биться в истерика - всё пропало? На дворе только январь, еще много времени и много жадных до денег агентов готовых продать любовь своих клиентов. Да и неадекватность руководства, бывает такую цену заломят, что даже смысла нет вести переговоры.
Вот плохо одно, наш чемпионат абсолютно не раскручен. При грамотном и толковом менеджменте спокойно можно выйти на уровень хотя бы Польши. Они уже НИЖЕ нас в рейтинге клубного футбола, но там есть товар. Фраза: "Еду туда, ибо там больше агентов пасется, а там Германия и т.д." Ясно, ТВ - пресса - различные дербидэй. Разогрет интерес. У нас провал. Еле-еле вышли на один матч в неделю по ТВ и то не всегда. Вот люди и не едут в неизвестность.
Допустим, Монтаруп, нормальный защитник для нашего уровня. Приедут 20 таких, уже какой-нить белорусский "прошала" подумает гнуть ему повышение в два необоснованных раза зарплату или нет, ибо пойдет на задворки, за пределами Беларуси нахер никому не нужен будет.
Также та проблема баз, их нет, просто нет. Не знаю выход кроме как законно заставить развивать это направление. Хотя детское назначение и то не все выполняют. Да и стадионы, сначала не принимают, покрасят судейскую - принят, но в следующем году "ни-ни". Нормальному игроку ненормально жить с плесенью, как говорил когда-то Вергейчик. А тут "Жемчужина" как прорыв века.
Все это к тому, что всякие объявленные проекты не строятся, они осваивают бюджет. А желающих поучаствовать в процессе достаточно, с избытком.

Не пытайтесь строить идиализированную картинку нашего футбола; даже моих скупых знаний хватает, чтобы понять - живем настоящим.

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 12 янв 2011 16:02

Dembel80, ìîæåò òû íå çàìåòèë, íî ìû òóò òîëüêî òåì è çàíÿòû, ÷òî ÍÅ èäèàëèçèðóåì )))

Dembel80
Сам себе философ
Сообщения: 3186
Зарегистрирован: 20 май 2008 10:43

Сообщение Dembel80 » 12 янв 2011 16:18

Tribal писал(а):Dembel80, может ты не заметил, но мы тут только тем и заняты, что НЕ идиализируем )))
В этом случае я про заключение контрактов, суммы и сроки.

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 12 янв 2011 17:07

Dembel80, Íå, íó òàê ðå÷ü èäåò "ëþáëþ ðîäíîé ãîðîä", òîëüêî åñëè çàïëàòèòå ñòîëüêî æå, êàê â Øàõòåðå, ýòî ïîíÿòíî.
À âîîáùå, ñèòóàöèè, êàê è ëþäè áûâàþò ðàçíûìè.

made
Кандидат форумных наук
Сообщения: 8366
Зарегистрирован: 17 сен 2008 19:40

Сообщение made » 12 янв 2011 17:26

Ребята, такой вопрос: на КС сильнейший состав едет? Травмированных нет? И может знаете какие задачи стоят перед командой на этот турнир?

Professor Hachekyan
Сообщения: 473
Зарегистрирован: 08 сен 2010 13:19
Откуда: Кобхэм

Сообщение Professor Hachekyan » 12 янв 2011 17:35

На /goals.by/инфа про И.РОЖКОВА-все решиться после КС(опять бабла жалко что ли?)

Alik
Теоретик форума
Сообщения: 2071
Зарегистрирован: 05 май 2005 13:45
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Alik » 12 янв 2011 18:22

unkind писал(а):VITOVT, поддержу вас..... Alik не вижу ничего предосудительного в переходе Денисевича. Кстати Alik, а если с другой стороны посмотреть: вы бы не косили бабло буть возможность?
Может я немного не верно расставил акцент. Я не собираюсь его осуждать за этот переход. Мне не понятно, неужели он не затаил обиду на болел? И даже не хочу представлять себя на его месте: приходится на что-то закрывать глаза, либо на гордость, либо ещё на что-то)

VITOVT
Соискатель ученой степени
Сообщения: 2500
Зарегистрирован: 24 июн 2010 12:38
Откуда: Шахта
Поблагодарили: 4 раза

Сообщение VITOVT » 12 янв 2011 19:20

Мне не понятно, неужели он не затаил обиду на болел?
Всем мил не будешь. А от любви до ненависти один шаг, в обратном направлении тоже. Яркий тому пример: сначала гродненцы на руках Ваню носили, потом грязью облили, сейчас опять целуют во все места, будет плохо играть - опять в грязь лицом.

FantomAss
Магистр форумных наук
Сообщения: 6279
Зарегистрирован: 09 мар 2009 00:39
Откуда: г. Солигорск
Поблагодарили: 1 раз

Сообщение FantomAss » 12 янв 2011 19:36

Дмитрий Щегрикович перешел из "Белшины" в ФК "Минск", сообщает "Прессбол". Трудовое соглашение рассчитано сроком на один год.
Пока мы всё присматриваемся и перебираем Минск уже подписал пяток неплохих, по беларуским меркам, футболистов. Обходятся без всяких "ковелей".
А Белшина, походу ту-ту-у. Жаль. Неплохая была банда... а так если и заявятся, то будут явными претендентами на вылет.

Explorer
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 17 ноя 2009 02:09
Откуда: Солигорск

Сообщение Explorer » 12 янв 2011 20:59

А Белшина, походу ту-ту-у. Жаль. Неплохая была банда... а так если и заявятся, то будут явными претендентами на вылет.
мне кажется, что пока самым явным претендентом на вылет является Торпедо Жодино

Andyh
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 03 янв 2011 16:05
Откуда: Солигорск

Сообщение Andyh » 12 янв 2011 21:28

а по моему им пока что является Витебск ... И уж лучше Ковеля подписать чем несколько средних футболистов :)

KRIKUN
Публицист
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 25 июл 2007 14:56
Откуда: Минск,Одесса
Контактная информация:

Сообщение KRIKUN » 12 янв 2011 21:32

Andyh писал(а):а по моему им пока что является Витебск ... И уж лучше Ковеля подписать чем несколько средних футболистов :)
Вот и я вижу Витебск претендентом номер 1 на вылет.
А вам удачи на КС . Удачи в ЛЕ . Но в чемпе будьте вторыми)

samogon
Публицист
Сообщения: 1975
Зарегистрирован: 11 авг 2008 11:13

Сообщение samogon » 12 янв 2011 21:46

KRIKUN писал(а):
Andyh писал(а):а по моему им пока что является Витебск ... И уж лучше Ковеля подписать чем несколько средних футболистов :)
Вот и я вижу Витебск претендентом номер 1 на вылет.
А вам удачи на КС . Удачи в ЛЕ . Но в чемпе будьте вторыми)
после ДМ или Гомеля )))

KRIKUN
Публицист
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 25 июл 2007 14:56
Откуда: Минск,Одесса
Контактная информация:

Сообщение KRIKUN » 12 янв 2011 22:42

samogon писал(а):
KRIKUN писал(а):
Andyh писал(а):а по моему им пока что является Витебск ... И уж лучше Ковеля подписать чем несколько средних футболистов :)
Вот и я вижу Витебск претендентом номер 1 на вылет.
А вам удачи на КС . Удачи в ЛЕ . Но в чемпе будьте вторыми)
после ДМ или Гомеля )))
Не дождёшься)

Dembel80
Сам себе философ
Сообщения: 3186
Зарегистрирован: 20 май 2008 10:43

Сообщение Dembel80 » 12 янв 2011 23:36

Чук писал(а):А Ваня перешёл в Неман что бы стать чемпионом
Чемпионом Гродненской области если только.

Andyh
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 03 янв 2011 16:05
Откуда: Солигорск

Сообщение Andyh » 12 янв 2011 23:46

я что-то совсем не понял) что там с Габонцем???? не интересуются уже им или что? Динамики его подписывают?

VITOVT
Соискатель ученой степени
Сообщения: 2500
Зарегистрирован: 24 июн 2010 12:38
Откуда: Шахта
Поблагодарили: 4 раза

Сообщение VITOVT » 13 янв 2011 00:02

Andyh писал(а):я что-то совсем не понял) что там с Габонцем???? не интересуются уже им или что? Динамики его подписывают?
Так убежал же в неизвестном направлении, был замечен в районе торговых рядов, торгующих КИСЛым МАРТини, различной продукцией ПУТИЛОвского завода, где и был спрятан под прилавком директором рынка.
Экс-хавбек брестского "Динамо" Виталий КИБУК сегодня не только дебютировал в составе "Динамо" минского, но и стал полноценным членом столичного коллектива — футболист поставил подпись под четырехлетним контрактом. Что касается его коллеги по амплуа Брюно Мбанангоя, то возвращение габонца в свою бывшую команду пока остается под вопросом: клуб сделал свои финансовые предложения — игрок взял паузу на размышление.

Dyst
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 16 окт 2008 10:52

Сообщение Dyst » 13 янв 2011 08:04

Andreich, а почему ты не устраиваешься на работу в Белкалий?

Andreich
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 06 ноя 2004 00:34

Сообщение Andreich » 13 янв 2011 10:42

Dyst писал(а):Andreich, а почему ты не устраиваешься на работу в Белкалий?
Какой неожиданный вопрос )) Есть предложение? ))
На самом деле никогда об этом даже серьезно не задумывался. Мне вроде бы как и в Минске не плохо. Я сомневаюсь, чтобы Белкалий меня бы взял полтора года назад, когда я уезжал в Минск на поиски работы, а теперь. А теперь как-то и не очень хочется. Проработал я по распределению на гос. предприятии два года, не хочу больше. Да и зависеть от одного предприятия как-то не дальновидно. А другой альтернативы в Солигорске я пока не наблюдаю. Вообщем можно долго распыляться на эту тему, но думаю не на этой ветке.
Вот если бы меня в Шахтер пригласили работать инструктором...

Professor Hachekyan
Сообщения: 473
Зарегистрирован: 08 сен 2010 13:19
Откуда: Кобхэм

Сообщение Professor Hachekyan » 13 янв 2011 11:01

Отрывок из интервью нашего нападающего- Ал.Ал.«У меня действующий контракт с «Шахтером», и никаких конкретных предложений, кроме «Немана», не поступало. Встретились, поговорили. Я узнал, что они хотят, они узнали, чего я хочу. Сделали конкретное предложение. Но за два года менять третью команду как-то слишком, и я решил остаться. Хотя условия в «Немане» были серьезней, чем в «Шахтере». Предлагали больше, просто я решил ничего не менять. Коллектив уже устоялся. А в Гродно пока все только на словах, и когда я разговаривал, никаких конкретных целей не было. Понятно, что там все очень амбициозны, но время все расставит по своим местам».

LibrW
Магистр форумных наук
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 05 май 2009 11:25
Откуда: г. Солигорск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Сообщение LibrW » 13 янв 2011 11:52

А.Алумона : "Прозвище «Саша Белый» придумали еще в Гродно. Люди что-то придумывают, проявляют так свое внимание, значит, не безразличен им игрок. «Бригаду» смотрел. Нет во мне ничего от того Саши Белого"
Убил наповал... Мабыць стебается.

Ответить