ФК "Шахцёр Салігорск"

Национальный чемпионат, Кубок страны, еврокубки

Модераторы: Сергей Кайко, Михась, Артем Фандо, ВОЛК, Z_Zero, Filin, grizli, Константин Лобандиевский

Ответить
Kra
Воинствующий прозаик
Сообщения: 1258
Зарегистрирован: 31 авг 2009 15:36
Откуда: Солигорск
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

ФК "Шахцёр Салігорск"

Сообщение Kra » 03 янв 2011 10:13

Изображение
Вітаем усіх заўзятараў футбольнай каманды "Шахцёр Салігорск", прыхільнікаў беларускага футболу ды проста гасьцей, заглянуўшых сюды выпадкова :)

У дадзеным форуме можна абмеркаваць сітуацыю ў нашым футбольным клубе, падзяліцца ўражаннямі аб адбыўшыхся гульнях каманды ў Чэмпіянаце і Кубку Беларусі ды еўракубках, паразважаць пра беларускі футбол ды салігорскі ў прыватнасці, знайсці калег-заўзятараў, прапанаваць ідэі па развіццю заўзятарскага руху ды рознастайных акцыях на стадыёнах і па-за іх межамі ды проста выклікнуць: "ШАХЦЁР - ТЫ ЛЕПШ ЗА ЎСІХ! ШАХЦЁР - НАША КАМАНДА!"

афіцыйны сайт ФК "ШАХЦЁР Салігорск"
сайт заўзятараў ФК "ШАХЦЁР Салігорск"
форум заўзятараў ФК "ШАХЦЁР Салігорск"
група "ШАХЦЁР Салігорск" на сайце "ВКонтакте"

наш канал на Youtube
архив блога Андрея Леончика
архив этого топика (1ый)
архив этого топика (2ой)
Последний раз редактировалось Kra 14 май 2012 10:40, всего редактировалось 52 раза.

Dembel80
Сам себе философ
Сообщения: 3186
Зарегистрирован: 20 май 2008 10:43
Благодарил (а): 4 раза

Сообщение Dembel80 » 14 апр 2013 20:35

FantomAss писал(а):...Надеюсь первый комментаторский блин обошелся без комков? ;)
Да сплошные "комки", с критикой согласен, что уж тут. Как я понял, технику передали в клуб прямо накануне матча. Картинку передать получилось, но вот со звуком дребедень полная. Вначале по тестам и вовсе казалось, что звук не тянет, фон точно не пошёл, а это уже минус. А потом как услышал свой голос, прям как с подвала, реально чуть сам не уснул :) Да и тяжело эмоционально сопровождать перепасовку "Цыгалко-Янушкевич". Позиция в будке также внесла свой отпечаток, плохой обзор. Миллион оправданий у меня есть :) в отличии от "Шахтера".

Побеседовал после матча с Журавлем, более эмоционально высказался про настрой, чем на прессухе. Не в его оправдание, но вчерашнее - пластилиновость игроков. Уж кой год, нет в команде лидера, нет и полноценного бойцовского характера. Не зря же так долго тянулась серия безволевых матчей. Если мужики, то соберутся и начнут исправлять ситуацию, если нет, то и нам нет.

dimos77
Магистр форумных наук
Сообщения: 6418
Зарегистрирован: 18 апр 2002 15:01
Откуда: Солигорск
Благодарил (а): 198 раз
Поблагодарили: 76 раз

Сообщение dimos77 » 14 апр 2013 21:16

А у нас в конторе,если строители не соберутся и не начнут нормально работать,то оказываются либо на улице,либо получают 8 340 рублей за час работы (минимальная часовая зарплата в РБ).

Милосердный
Кандидат форумных наук
Сообщения: 8278
Зарегистрирован: 30 дек 2012 18:54
Откуда: соли горы
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 112 раз

Сообщение Милосердный » 14 апр 2013 21:43

Ау нас в конторе пи...ят таких как dimos77,

dimos77
Магистр форумных наук
Сообщения: 6418
Зарегистрирован: 18 апр 2002 15:01
Откуда: Солигорск
Благодарил (а): 198 раз
Поблагодарили: 76 раз

Сообщение dimos77 » 14 апр 2013 21:49

Ну а чем еще у вас в СПК заниматься алкашне?Только морды бить нормальным людям.

Милосердный
Кандидат форумных наук
Сообщения: 8278
Зарегистрирован: 30 дек 2012 18:54
Откуда: соли горы
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 112 раз

Сообщение Милосердный » 14 апр 2013 22:12

Нормальным нет,только таким неадекватам как вы.

dimos77
Магистр форумных наук
Сообщения: 6418
Зарегистрирован: 18 апр 2002 15:01
Откуда: Солигорск
Благодарил (а): 198 раз
Поблагодарили: 76 раз

Сообщение dimos77 » 14 апр 2013 23:48

Не стоит так волноваться,машина с бырлом завтра придет с утра,затаритесь перед работой.

Милосердный
Кандидат форумных наук
Сообщения: 8278
Зарегистрирован: 30 дек 2012 18:54
Откуда: соли горы
Благодарил (а): 57 раз
Поблагодарили: 112 раз

Сообщение Милосердный » 15 апр 2013 01:05

Спасибо за напоминание,вас как постоянного клиента примут вне очереди!

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2358
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 15 апр 2013 09:18

Èãðó íå âèäåë, íî îñóæäàþ )))
Íåäàðîì ÏÁ íàïèñàë, ÷òî Ãîìåëü ÑÅÍÑÀÖÈÎÍÍÎ âûèãðàë ó Øàõòåðà.
Êàê ìîæíî ñêóïèòü ëó÷øèõ â êëóáå, à ïîòîì ïðîèãðàòü åìó? Ýòî íóæíî óìåòü. Äàæå íå óìåòü, òóò òàëàíò íóæåí.
Îïðàâäàíèÿ - ñèíòåòèêà, íå õâàòèëî øèðèíû ïîëÿ, âåñåííèé ôóòáîë - êóðàì íà ñìåõ.
Íó íå ìîãóò èëè íå õîòÿò ìåãàçîðêè èãðàòü, íó òàê íóæíû ìåðû. Ïðè÷åì ñòðîãèå.
ß ëè÷íî, õî÷ó âèäåòü â êîìàíäå ÑÎËÈÃÎÐÑÊÈÕ ïàöàíîâ. ×òîáû ìîæíî áûëî ñêàçàòü "Î, ýòîò íàø".
Âîò è ñåêðåò ïîñåùàåìîñòè. Íà ïàöàíà ïðèõîäÿò ñìîòðåòü: ïàïà è ìàìà, äåäóøêà è áàáóøêà, ñåñòðû è áðàòüÿ,
äâîþðîäíûå ñåñòðû è áðàòüÿ, òåòè è äÿäè, ïåðâûé òðåíåð, ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû, îäíîêëàññíèêè, ïàöàíû ñî äâîðà è ò.ä.
×òî ó íàñ íå ôóòáîëüíûé ãîðîä? Ñìåøíî. Ïàöàíû âåçäå îäèíàêîâûå. È â ìîåì äåòñòâå áûëî ìíîãî çîðà÷åê
â Ñîëèãîðñêå, êîòîðûå ïîòåðÿëèñü. Ëåáåäåâû, Áîðäîê, Ãîí÷àð áûë òàêîé âîðîò÷èê.
Ïîòîì áûë òàêîé ÷óâà÷îê, íå ïîìíþ ôàìèëèþ, âîîáùå âûñøèé, ìû ñ íèì èãðàëè íà 6 øêîëå ïîñòîÿííî,
òàê îí 5 ìÿ÷åé íà ñïîð ïîëîæèòü â äàëüíþþ äåâÿòêó ñ 30 ìåòðîâ. Ãäå îíè âñå?  ôóòáîëüíûõ ïåðäÿõ èëè íà ãðàæäàíêå.
Ïî÷åìó Ëåáåäåâ èãðàë çà Äèíàìî è ÁÀÒÝ, à Øàõòåðó íå ïîäîøåë?
ß óâåðåí, ñåé÷àñ â ñåêöèÿõ òîæå ïîäðàñòàþò, ìåñòíûå Ìàðàäîíû. Ïàöàíà ïðîñòî íóæíî âåñòè, äàâàòü íàäåæäó, ñòàâèòü ÷åòêèå îðèåíòèðû è ò.ä.
Íî ó íàñ æå âñåãäà ñòîÿò ñóïåðçàäà÷è - êàê çàíÿòü âòîðîå ìåñòî, äàæå â íè÷åãî íå ðåøàþùèõ ìàò÷à
äîëæíû èãðàòü òîëüêî ñóïåðçâåçäû.
Âñåì ïîêàçûâàþò, êàêàÿ ó íàñ ñóïåðñåêöèÿ, êàê òàì âñå âñåì îáåñïå÷åíû, ñêîëüêî êóáêîâ çàâîåâàëè. Òàê à ÷òî íà âûõîäå???
Åñòåñòâåííî, â ãîðîäå íå õîäÿò íà êîìàíäó âàðÿãîâ. Ýòîò âîïðîñ ñòîÿë åùå ïðè Ùåêèíå.
Íî òîãäà íà ýôôåêòå íîâèçíû ñîáèðàëèñü 10 000. À òåïåðü, åñëè 1 000, òî óæå õîðîøî )))

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2358
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 15 апр 2013 09:22

[img]http://goals.by/assets/photos/18920/gal ... _54[1].JPG[/img]
(ïðîèçíîñèò ñ îäåññêèì àêöåíòîì)
Áîæå ìîé, êàêèå ëþäè ê íàì íà ôîðóì çàõàæèâàþò .

LibrW
Магистр форумных наук
Сообщения: 6743
Зарегистрирован: 05 май 2009 11:25
Откуда: г. Солигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Сообщение LibrW » 15 апр 2013 10:09

Tribal писал(а):Я лично, хочу видеть в команде СОЛИГОРСКИХ пацанов. Чтобы можно было сказать "О, этот наш".
"Новый курс" - модный тренд, но давай подождем и посмотрим , что у Гомеля получится.

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2358
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 15 апр 2013 14:04

LibrW, Íó ïîêà, êàê âèäèì, ïîëó÷àåòñÿ. Ýòîò òðåíä àêòóàëåí åùå ñî âðåìåí Ùåêèíà.

LibrW
Магистр форумных наук
Сообщения: 6743
Зарегистрирован: 05 май 2009 11:25
Откуда: г. Солигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Сообщение LibrW » 15 апр 2013 14:14

Tribal писал(а):LibrW, Ну пока, как видим, получается. Этот тренд актуален еще со времен Щекина.
Отлично получается : просто тьма "своих местных пацанов", легионерам и протолкнуться.

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2358
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 15 апр 2013 14:49

LibrW, Íó âèäèøü, òóò òåìà äðóãàÿ, ñâîèõ ïàöàíîâ òîëêíåì çàäîðîãî, ðàçãðóçèì ç/ï âåäîìîñòü, âîçüìåì ëåãîâ ïîïðîùå
è åùå ó òîãî, êîìó òîëêíóëè, âûèãðàåì. ))))

FantomAss
Магистр форумных наук
Сообщения: 6406
Зарегистрирован: 09 мар 2009 00:39
Откуда: г. Солигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение FantomAss » 15 апр 2013 16:19

Tribal писал(а):LibrW, Ну видишь, тут тема другая, своих пацанов толкнем задорого, разгрузим з/п ведомость, возьмем легов попроще
и еще у того, кому толкнули, выиграем. ))))
Что бы толкнуть своих пацанов подороже надо с ними сразу контракт заключить хотя бы на два года, а так разбегутся бесплатно. Леги попроще - африканская голытьба играющая за миску каши?
Я за солигорских ПАЦАНОВ! Если такой с пяти метров в ворота не попадет, то хоть можно списать на местячковость, а то смотришь на игру заезжих "зорак" и грустно становиться. То у них "весенний футбол" пол года, потом им жарко, потом холодно, то паузы большие, то паузы маленькие.
Я за тех, для кого Солигорск не пустой звук, услышав который кривятся и говорят - да там скучно, заняться нечем и до Минска далеко... Да же если и вылетит такая команда в первую лигу, то то же будет достаточно интересных матчей с тем же Слуцком. Вот где заруба будет! А накупить заезжих дядек-гастролеров под результат - мы всегда успеем.
А то реально смотришь на СОЛИГОРСКИЙ Шахтер, а там из солигорских, только два помощника тренера...

p.s. извиняюсь, что немного сумбурно, но вот как-то так;)

FantomAss
Магистр форумных наук
Сообщения: 6406
Зарегистрирован: 09 мар 2009 00:39
Откуда: г. Солигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение FantomAss » 15 апр 2013 16:26

Известный спортивный журналист Сергей Новиков негативно отозвался о ситуации с солигорским стадионом и системой подогрева на нем.

«Солигорский клуб единственный, кому календарь даровал чудный бонус: стать хозяином матча лишь в третьем туре. И все равно подготовить траву к игре там не успели. Вы будете смеяться, но и под этой травой вот уже два года как уложены предназначенные для весеннего обогрева коммуникации. «Шахтер» еще в конце 2010-го перечислил стадиону за обещанное удовольствие 400 миллионов рублей. Работы выполнили ударными темпами. Да вот беда: не подумали о сущей мелочи — преобразователе переменного тока в постоянный. А без него и к этому рубильнику подходить ни к чему. А все потому, что в свое время остались выключенными чьи-то мозги, — приводит слова Новикова «Прессбол».

Напомним, матч 3-го тура «Шахтер» — «Гомель» состоится на искусственном поле в связи с неготовностью основного стадиона «Строитель».

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2358
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 15 апр 2013 21:27

Åñëè òàêîé ñ ïÿòè ìåòðîâ â âîðîòà íå ïîïàäåò, òî õîòü ìîæíî ñïèñàòü íà ìåñòÿ÷êîâîñòü, à òî ñìîòðèøü íà èãðó çàåçæèõ "çîðàê" è ãðóñòíî ñòàíîâèòüñÿ.
Àãà, âñïîìíè, êàêîå îæèâëåíèå âñåãäà áûëî íà òðèáóíàõ, êîãäà Íîâèê âûõîäèë íà ïîëå.
Êàê âñå ðàäîâàëèñü, àïëîäèðîâàëè.
Íèêèôîðåíêî òîæå íèêîãî íå îñòàâëÿë ðàâíîäóøíûì )))
ß çà òåõ, äëÿ êîãî Ñîëèãîðñê íå ïóñòîé çâóê, óñëûøàâ êîòîðûé êðèâÿòñÿ è ãîâîðÿò - äà òàì ñêó÷íî, çàíÿòüñÿ íå÷åì è äî Ìèíñêà äàëåêî.
100%
íî è ïîä ýòîé òðàâîé âîò óæå äâà ãîäà êàê óëîæåíû ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âåñåííåãî îáîãðåâà êîììóíèêàöèè.
Àãà, ïîìíþ, ÿ òîãäà êàê ðàç â òåíäåðíîì öåíòðå ðàáîòàë, îáúÿâëÿëñÿ òåíäåð íà ïîäîãðåâ.
Ñèòóàöèÿ ñ ïîäîãðåâîì - àëëåãîðèÿ âñåé ñîëèãîðñêîé ôóòáîëüíîé æèçíè:
Äåíüãè îãðîìíûå âáóõèâàþòñÿ, à èç-çà ñîâîêóïíîñòè ìåëî÷åé æåëàåìîãî ýôôåêòà íåò ))))
Òåì âðåìåíåì â Ãîìåëå åñòü ïîñòàâèëè ïàìÿòíèê ïîáåæäåííûì
Изображение

FantomAss
Магистр форумных наук
Сообщения: 6406
Зарегистрирован: 09 мар 2009 00:39
Откуда: г. Солигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение FantomAss » 15 апр 2013 22:57

Tribal писал(а):Тем временем в Гомеле поставили памятник побежденным
Изображение
А почему крот бронзовый, а не серебряный?! Это типа тонкий намек? )))

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2358
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 16 апр 2013 16:20

Ðåáÿòà, ÿ õî÷ó ÷òîáû âû ïî÷óâñòâîâàëè ãîðäîñòü çà íàøèõ ïàöàíîâ!
— Êàê ãîëëàíäöû çàïîëíÿþò çèìíþþ ïàóçó â ÷åìïèîíàòå?
— Åäóò íà ñáîðû. Ëåòîì îñòàþòñÿ äîìà.
— Îò÷åãî?
Îò íåêîòîðûõ ïðîáëåì ñ äåíüãàìè. Òåì áîëåå ïîãîäà ïîçâîëÿåò.

Emerald
Лентораст форума
Сообщения: 15595
Зарегистрирован: 25 ноя 2009 14:03
Откуда: Terra Incognita
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 59 раз
Контактная информация:

Сообщение Emerald » 16 апр 2013 16:35

Tribal писал(а):
Тем временем в Гомеле есть поставили памятник побежденным
Изображение
Не смешно. Этому "памятнику" уже лет 8.
http://naviny.by/rubrics/shot/2005/06/0 ... 22_136312/

Dyst
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 16 окт 2008 10:52

Сообщение Dyst » 17 апр 2013 14:24

Необходимо срочно спасать ситуацию. Предлагаю два варианта:
1. Не играть матчи чемпионата на домашних стадионах. На выезде как-то лучше получается.
2. Выявить болельщиков, при появлении которых на трибунах "Шахтёр" проигрывает, и запретить им посещать матчи нашей команды, И! заставить посещать матчи основных конкурентов. Беда, что из посетивших субботний матч почти все такие: на победные выезды не ездят, на домашние поражения ходят. Уж, не происки ли это врагов наших непримиримых?

LibrW
Магистр форумных наук
Сообщения: 6743
Зарегистрирован: 05 май 2009 11:25
Откуда: г. Солигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 15 раз

Сообщение LibrW » 17 апр 2013 16:08

Dyst писал(а): Выявить болельщиков, при появлении которых на трибунах "Шахтёр" проигрывает, и запретить им посещать матчи нашей команды
Этот процесс идет последние пять лет (ты не заметил ?). Пока виновники не определены. Для прошедших проверку запрет на посещение матчей пока не снят (на всякий случай).

Dyst
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 16 окт 2008 10:52

Сообщение Dyst » 17 апр 2013 16:13

Виновники определяются элементарно: которые не ездили на два первых выезда, но пришли на первую домашнюю игру. На фотках их много. Нужно организовывать службу спасения клуба и наказывать опасных.

maistrenko_1980
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 20 июн 2011 21:11
Откуда: Солигорск

Сообщение maistrenko_1980 » 17 апр 2013 18:50

Игра ниочём!!!Три удара за игру -три гола.Просто торпедо ещё хуже

salomon
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 28 авг 2010 22:05

Сообщение salomon » 17 апр 2013 19:00

Смотрел первый раз эту чудо-новинку для рб как интернет трансляция...для начала неплохо,были бы еще повторы,а то как назло лагала картинка перед голами-толком то и не понял как забивали.а по игре:как ее не было с динамо в первом матче,так до сих пор не появилась.очки набираем и надеемся что будет веселее.и да.уже радует что хоть на 5 минут выпустили Ковалева))даешь дорогу молодым))

Дядя Вася
Магистр форумных наук
Сообщения: 6243
Зарегистрирован: 04 июл 2009 19:19
Благодарил (а): 66 раз
Поблагодарили: 71 раз

Сообщение Дядя Вася » 17 апр 2013 19:14

неплохо,были бы еще повторы
ответный мяч новополочан раз 10 показали...
хоть на 5 минут выпустили Ковалева))даешь дорогу молодым))
тоже подумал- чего хлопчыку минут 10 не дать, хоть пару раз попытаться за мяч зацепиться...

Ответить