ФК "Шахцёр Салігорск"

Национальный чемпионат, Кубок страны, еврокубки

Модераторы: Сергей Кайко, Михась, Артем Фандо, ВОЛК, Z_Zero, Filin, grizli, Константин Лобандиевский

Ответить
Kra
Воинствующий прозаик
Сообщения: 1258
Зарегистрирован: 31 авг 2009 15:36
Откуда: Солигорск
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

ФК "Шахцёр Салігорск"

Сообщение Kra » 03 янв 2011 10:13

Изображение
Вітаем усіх заўзятараў футбольнай каманды "Шахцёр Салігорск", прыхільнікаў беларускага футболу ды проста гасьцей, заглянуўшых сюды выпадкова :)

У дадзеным форуме можна абмеркаваць сітуацыю ў нашым футбольным клубе, падзяліцца ўражаннямі аб адбыўшыхся гульнях каманды ў Чэмпіянаце і Кубку Беларусі ды еўракубках, паразважаць пра беларускі футбол ды салігорскі ў прыватнасці, знайсці калег-заўзятараў, прапанаваць ідэі па развіццю заўзятарскага руху ды рознастайных акцыях на стадыёнах і па-за іх межамі ды проста выклікнуць: "ШАХЦЁР - ТЫ ЛЕПШ ЗА ЎСІХ! ШАХЦЁР - НАША КАМАНДА!"

афіцыйны сайт ФК "ШАХЦЁР Салігорск"
сайт заўзятараў ФК "ШАХЦЁР Салігорск"
форум заўзятараў ФК "ШАХЦЁР Салігорск"
група "ШАХЦЁР Салігорск" на сайце "ВКонтакте"

наш канал на Youtube
архив блога Андрея Леончика
архив этого топика (1ый)
архив этого топика (2ой)
Последний раз редактировалось Kra 14 май 2012 10:40, всего редактировалось 52 раза.

FantomAss
Магистр форумных наук
Сообщения: 6406
Зарегистрирован: 09 мар 2009 00:39
Откуда: г. Солигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение FantomAss » 08 мар 2012 11:31

dimos77 писал(а):Странно,что из клуба,ставящего целью чемпионство, желает уйти перспективный игрок...
А с чего все решили, что Шахтер ставит перед собой цель - чемпионство? Вроде юбилеи закончились. За последние лет 5-6 я вообще не слышал о том, что бы клуб ставил какие-то задачи. Это такая же тайна, как и суммы контрактов и др. "очень важная" информация. Исключение произошло лишь в прошлом году - когда в преддверии юбилея солигорского футбола, с высоких трибун, было объявлено о том что Шахтер будет бороться за золото. Но дальше лозунгов дело, как обычно, и не пошло. Вероятно потому что как и писал dimos77:
все эти высокие цели являются таковыми только на бумаге, лапшой на уши доверчивых и благородных болельщиков
это из той же оперы, как и "каждой советской семье квартиру к 2000 году", "зарплату 1000$ к 2014 году" и др.

VITOVT
Соискатель ученой степени
Сообщения: 2500
Зарегистрирован: 24 июн 2010 12:38
Откуда: Шахта
Поблагодарили: 4 раза

Сообщение VITOVT » 08 мар 2012 13:21

в преддверии юбилея солигорского футбола, с высоких трибун, было объявлено о том что Шахтер будет бороться за золото.
слышал только о месте в тройке и туманно - "чтобы не хуже, чем в прошлом году"
все эти высокие цели являются таковыми только на бумаге
На бумаге точно о целях не писали - это опасно: потом отвечать нужно)))
P.S. Поболовец подтверждает:
— Озвучивать громкие цели опасно

FantomAss
Магистр форумных наук
Сообщения: 6406
Зарегистрирован: 09 мар 2009 00:39
Откуда: г. Солигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение FantomAss » 08 мар 2012 22:20

Всех болельщиц ФК Шахтер с праздником 8 Марта!!!
Надеюсь в этом сезоне вы разбавите наш мужской коллектив;)

Малюта Скуратов
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 06 авг 2008 21:13

Сообщение Малюта Скуратов » 08 мар 2012 22:27

VITOVT писал(а):
в преддверии юбилея солигорского футбола, с высоких трибун, было объявлено о том что Шахтер будет бороться за золото.
слышал только о месте в тройке и туманно - "чтобы не хуже, чем в прошлом году"
вот здесь с отметки 1.10 по 1.30

http://www.youtube.com/watch?v=bNsHUFJd ... ature=plcp

VITOVT
Соискатель ученой степени
Сообщения: 2500
Зарегистрирован: 24 июн 2010 12:38
Откуда: Шахта
Поблагодарили: 4 раза

Сообщение VITOVT » 08 мар 2012 22:41

вот здесь с отметки 1.10 по 1.30
Так это ЭВМу задачу ставили))) Да и оговорка была "Получится, не получится - это другой вопрос"

Малюта Скуратов
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 06 авг 2008 21:13

Сообщение Малюта Скуратов » 08 мар 2012 22:58

VITOVT писал(а):
вот здесь с отметки 1.10 по 1.30
Так это ЭВМу задачу ставили))) Да и оговорка была "Получится, не получится - это другой вопрос"
Однако фраза dimos77
в преддверии юбилея солигорского футбола, с высоких трибун, было объявлено о том что Шахтер будет бороться за золото.
не подлежит опровержению. В видео было и преддверие и трибуна и обещание борьбы за золото

VITOVT
Соискатель ученой степени
Сообщения: 2500
Зарегистрирован: 24 июн 2010 12:38
Откуда: Шахта
Поблагодарили: 4 раза

Сообщение VITOVT » 08 мар 2012 23:58

Малюта Скуратов, я - пас, убедили.
Находящийся на сборе в Турции солигорский "Шахтер" провел контрольный матч с норвежским клубом третьего дивизиона "Нест-Сотра" и победил 1:0. Мяч на 54-й минуте забил Илья Пухов.

"Шахтер": Цыгалко (Грибаускас, 46) - Василевский, Дубовский, Постников, Рожков - Ковалев, Карп, Якубович, Петров - Осипенко (Баланович, 31; Риос, 51), Пухов.

"Прессбол"

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2358
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 09 мар 2012 15:32

Âû çàïàðèëè íàñ÷åò Ïîëÿêîâà - êëàññíûé îí öåíòðäåô, è òî, ÷òî â îñíîâó íå ïîïàäàåò îäèí èç ëó÷øèõ èãðîêîâ ÁÀÒÝ ïðîøëîãî ñåçîíà - Ñèìè÷, ãîâîðèò î ìíîãîì.
Ïðîùå âñåãî ëÿïàòü, òèïà "Îí íèêàêîé", áåçîñíîâàòåëüíî è áåç àðãóìåíòîâ. Êîìàíäà åùå íå ñûãðàíà, ïîñìîòðèì êàê îí áóäåò èãðàòü ïîçæå.
À ïîñëåäíèå ïîëãîäà âåñü Øàõòåð êàê-òî íå ôååðèë îñîáî, ñëèâàÿ "ñâîè" ìàò÷è.
Ïîëÿêîâ ìíå äåíåã íå äîëæåí, ïðîñòî ìíå îáèäíî, ÷òî âû âñå ïî áåëîðóññêîé òðàäèöèè íà÷èíàåòå ëàæàòü ñâîå.
À íàñ÷åò ÷åìïèîíñòâà - ýòî ñìåøíî, ñàìûé ÿðêèé ïîêàçàòåëü òîìó - çðèòåëüñêèé èíòåðåñ, ëþäè âñå-òàêè ÷óâñòâóþò, êîãäà îòáûâàþò íîìåð.

FantomAss
Магистр форумных наук
Сообщения: 6406
Зарегистрирован: 09 мар 2009 00:39
Откуда: г. Солигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение FantomAss » 09 мар 2012 21:28

Вместо проанонсированного спарринга с клубом высшей лиги Швеции "Отвидаберг", "желто-черные" провели сегодня матч против многократного чемпиона Кыргызстана - "Дордой".

"Шахтер": Грибаускас - Хачатурян, Янушкевич, Постников, Коломыц - Баланович (Риос, 53), Леончик, Цеван (Рожков, 83), Ситко (Пухов, 80) - Комаровский, Осипенко (Ковалев, 77).

Голы: 1:0 - Осипенко (25, пас Коломыц); 2:0 - Цеван (45); 3:0 - Постников (74, пас Цеван).
Я думал наши будут с дублем шведским играть, а они решили на "кошечках потренироваться". может и правильно...
от услуг Кулеша, я так понял, решили отказаться.

dyk
Соискатель ученой степени
Сообщения: 2530
Зарегистрирован: 16 мар 2004 21:11
Откуда: Салігорск
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Сообщение dyk » 10 мар 2012 23:42

Tribal писал(а):Вы запарили насчет Полякова - классный он центрдеф, и то, что в основу не попадает один из лучших игроков БАТЭ прошлого сезона - Симич, говорит о многом.
Проще всего ляпать, типа "Он никакой", безосновательно и без аргументов. Команда еще не сыграна, посмотрим как он будет играть позже.
А последние полгода весь Шахтер как-то не феерил особо, сливая "свои" матчи.
Поляков мне денег не должен, просто мне обидно, что вы все по белорусской традиции начинаете лажать свое.
А насчет чемпионства - это смешно, самый яркий показатель тому - зрительский интерес, люди все-таки чувствуют, когда отбывают номер.
Таксама хачу сказаць пра Палякова і яго продаж. Па-першае, ён - сапраўды класны абаронца. Падцьверджаньні? Гульня за зборную, якая патрапіла на Аліпміяду, выклікі ў нацыяналку, цікавасьць з боку БАТЭ і, нарэшце, - тое з чаго ўсё пачалося - пасьпяховая і стабільная гульня ў Шахце на працягу двух гадоў. У Шахце малады дагэтуль аніводін так і не загуляў нармальна. Да яго. Гэта таксама паказчык!

Па-другое, па яго словах было відаць, што ў Шахце яму запарыла ўжо. Ён ведае нашмат больш нас. І, думаю, адчуваньне таго, што ён дасягнуў у Шахце свайго максымуму пры цяперашнім стане ў калектыве - назавем яго "Вяргей-становішчы", прывяло да высновы, што трэба шукаць лепшае месца. І вось тут, трэцяе, - самае галоўнае, бадай - ён паказаў, што хоча разьвівацца. Бо так можна яшчэ было б доўга сядзець у Салігорску, "змагаючыся за золата" і ўпадабляючыся сп-ру ЮВВ і г.д. ды перакладваючы грошы з Белкаліеўскіх шахт у свае кішэні.

БАТЭ - лепшы для яго варыянт для працягу кар'еры. Беларусь - дом родны. Каманда - заўсёды на ўзроўні апошнія эн гадоў.

Ну, і пра продаж, - добра, што ў Шахце з усіх гэтых фактараў сумелі зарабіць грошы. 600 тысяч - мега. Мэнэджмэнту - вялікі плюс. Я мала калі казаў камплімэнты ў бок кіраўніцтва, але калі ўжо зараз не адзначаць пасьпяховасьць кроку па продажы, то што ж тады можа быць станоўчым?

КУды ўжо гэтыя грошы пойдуць ці пайшлі - гэта справа іншая. Хутчэй за ўсё - туды ж... Але ж - тое ўжо не пра Палякова.

...Карацей - вітанкі ад заакіянскага фан-клюбу Шахты ;)

Чытаем, спадзяемся, заўзятарым!

Усім - вітанкі :)

FantomAss
Магистр форумных наук
Сообщения: 6406
Зарегистрирован: 09 мар 2009 00:39
Откуда: г. Солигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение FantomAss » 11 мар 2012 13:06

dyk писал(а):Усім - вітанкі :)
Привет. Давно не видно было. То же взял межсезонную паузу? ;)

dimos77
Магистр форумных наук
Сообщения: 6421
Зарегистрирован: 18 апр 2002 15:01
Откуда: Солигорск
Благодарил (а): 198 раз
Поблагодарили: 78 раз

Сообщение dimos77 » 11 мар 2012 14:34

dyk
Тутака ўжо мо трэцяя галіна хворуму спісваецца,і ў кожнай рэфрэнам пажаданні пра тое,каб гульцы развіваліся менавіта у Шахцёры,а не ў іншых беларускіх клубах. Патрэбна развіццё тут,на месцы.А продаж Палякова яшчэ раз падзцвердзіў тое,што пра развіццё можна забыць.
Таму продаж я не лічу перамогай кіраўніцтва. Гэта проста фінансавы бонус ім у кішэні за мінулы сезон)

Alik
Теоретик форума
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 05 май 2005 13:45
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 19 раз

Сообщение Alik » 12 мар 2012 22:22

Когда выигрывает хоккейный Шахтер, на футбольной ветке затишье)))

Dembel80
Сам себе философ
Сообщения: 3186
Зарегистрирован: 20 май 2008 10:43
Благодарил (а): 4 раза

Сообщение Dembel80 » 12 мар 2012 23:28

Alik писал(а):Когда выигрывает хоккейный Шахтер, на футбольной ветке затишье)))
Интересно когда футбольный "Шахтер" сподобится на подобный камбэк. Игроков плана Наваренко явно не хватает.

Smith89
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 20 авг 2009 01:00
Откуда: Soligorsk

Сообщение Smith89 » 13 мар 2012 10:56

Так-с, есть идея! Идея не новая, но так, по-моему, до конца ни разу никем не доведённая..
Кол-во людей, заказавших форму, дико порадовало (не глядя но то, что часть этих самых людей на турнир вообще не планируют ехать), поэтому и возникло желание создать что-то вроде кружка по интересам (идея возникла давно, просто сейчас появились кое-какие дополнительные возможности)
О чём речь вообще? А вот о чём: не нарвится мне название КБ, хоть стреляйте, поэтому и буду всю эту затею называть кружок по интересам)), хотя по сути предлагаю ВАМ сделать (создать, организовать, объединиться) нечто вроде КБ, но! Никакого афициоза, всё на словах, личных знакомствах, уважении и довери. Ведь нас всех объединяет любовь к нашему любимому клубу и нежелание мириться с примитивной организацией работы с болельщиками, посему и предлагаю нам, самим болельщикам, взять кота за рога))
Есть определённые наработки и планы, плюс, люди тут собравшиеся уже взрослые и самостоятельные, причём каждый хорош в той либо иной области - и все эти знания, навыки и уменя при должном подходе сыграют свою положительную и важную роль!
Есть своя эмблема (за костяк есть желание взять футбольную команду), спасибо Кириллу, есть свой не совсем новый, но довольно интересный герб, есть уже готовый баннер с этим самым гербом, который будет презентован на первой домашней игре, плануруется сделать майки с этим самым гербом (вообщем, будет желание и заинтерисованность - будет и предложение)
Также планируется своего рода "интерактив" с футболистами и т.д. Обещать ничего не могу, сами понимаете, но сделаю всё, что в моих силах, и даже немного больше))
Вообще, идей хватает, главное, чтобы были заинтерисованные люди, в противном случае я и так со своими идейными друзьями буду продолжать по крупицам такие свои действия..
Вопрос в том, нужно ли ВАМ это всё? Если да - то я готов взять на себя все организационные вопросы, более того, никаких взносов, явок, паролей не требуется (на первоночальном этапе так точно, если уже дело примет серьёзный оборот - тогда уже и посмотрим..), было бы неплохо просто познакомиться, ведь уверен, что достойных идей хватает у каждого, да и личное общение - есть личное общение..
Так что вот ВАМ писча для размышлений..
Просто хочется, чтобы и у нас хоть как-то да развивался интерес к клубу, а то ситуация удручает...

Smith89
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 20 авг 2009 01:00
Откуда: Soligorsk

Сообщение Smith89 » 13 мар 2012 11:00

Да и вообще есть идеи запустить пару проектов, но один я их никак не вытяну, да и у Кирилла расписание похлеще, чем у президента))... и тут дело не в деньгах, их то я и не прошу (не пугайтесь, если что:), просто нужно знать, будет ли заинтерисованность и поддержка

Kra
Воинствующий прозаик
Сообщения: 1258
Зарегистрирован: 31 авг 2009 15:36
Откуда: Солигорск
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Сообщение Kra » 13 мар 2012 11:24

Smith89, тиха ты, а то жэстачайшэ накажуть меня! :)
Я всегда за, сделаю все, что в моих силах.
До сих пор висит и у меня идея со своим собственным сайтом, даже дизаин готов уже. Но тут уже всё упирается в денежный вопрос... Не то что бы, я на что-то намекаю :), но таить не буду, одному хостинг будет тяжело тянуть.

Smith89
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 20 авг 2009 01:00
Откуда: Soligorsk

Сообщение Smith89 » 13 мар 2012 11:38

Ну так на тебя у меня расчёт по умолчанию)) Как бэ даже и не обсуждается))
А про затраты как я и говорил, хочется качества, а качество денег стоит, но самим платить, для того, чтобы остальные сказали "Ну что, ребята, молодцы!" как-то не хочется
Может на первоначальном этапе гостевой обойтись (формума много, помнится прошлый опыт), а гостевая пока самое оно, как мне кажется, а будет интерес - будет и сайт!

dimos77
Магистр форумных наук
Сообщения: 6421
Зарегистрирован: 18 апр 2002 15:01
Откуда: Солигорск
Благодарил (а): 198 раз
Поблагодарили: 78 раз

Сообщение dimos77 » 13 мар 2012 16:59

Просто хочется, чтобы и у нас хоть как-то да развивался интерес к клубу, а то ситуация удручает...
ну вот пусть клуб и заинтересует любителей футбола,тогда ситуация не будет столь удручающей.

dyk
Соискатель ученой степени
Сообщения: 2530
Зарегистрирован: 16 мар 2004 21:11
Откуда: Салігорск
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Сообщение dyk » 13 мар 2012 20:14

Smith89, адна парада. Ведаючы свой досьвед працы з заўзятарамі, адна з галоўных частак працы - стварыць вакол сябе калектыў адзінадумцаў, якія б былі здольныя падмяніць Цябе на некаторы час. Таму - знайсьці прынамсі 3-4 чалавека "намесьніка" - вельмі істотная справа. Посьпехаў!

Калі зробіце беларускамоўную вэрсію сайта, хостынг і тэхпадтрымку гатовы ўзяць на сябе ;)
dimos77 писал(а):dyk, Тутака ўжо мо трэцяя галіна хворуму спісваецца,і ў кожнай рэфрэнам пажаданні пра тое,каб гульцы развіваліся менавіта у Шахцёры,а не ў іншых беларускіх клубах. Патрэбна развіццё тут,на месцы.
dyk писал(а):Па-другое, па яго словах было відаць, што ў Шахце яму запарыла ўжо. Ён ведае нашмат больш нас. І, думаю, адчуваньне таго, што ён дасягнуў у Шахце свайго максымуму пры цяперашнім стане ў калектыве - назавем яго "Вяргей-становішчы", прывяло да высновы, што трэба шукаць лепшае месца.
dimos77 писал(а):А продаж Палякова яшчэ раз падзцвердзіў тое,што пра развіццё можна забыць.
Разьвіцьцём (хаця б фінансавай часткі ФК) усё ж продаж футбаліста за 600 тысяч можна назваць, а?

dimos77
Магистр форумных наук
Сообщения: 6421
Зарегистрирован: 18 апр 2002 15:01
Откуда: Солигорск
Благодарил (а): 198 раз
Поблагодарили: 78 раз

Сообщение dimos77 » 13 мар 2012 20:37

Разьвіцьцём (хаця б фінансавай часткі ФК) усё ж продаж футбаліста за 600 тысяч можна назваць, а?
основному конкуренту в чемпионате?Нет.

VITOVT
Соискатель ученой степени
Сообщения: 2500
Зарегистрирован: 24 июн 2010 12:38
Откуда: Шахта
Поблагодарили: 4 раза

Сообщение VITOVT » 13 мар 2012 21:19

по сути предлагаю ВАМ сделать (создать, организовать, объединиться) нечто вроде КБ, но! Никакого афициоза, всё на словах, личных знакомствах, уважении и довери.
Smith89, полностью продерживаю.
dimos77, а после твоих фраз перед игрой Шахтера с Юностью в Солигорске и после нее, растворились остатки уважения и понимания к твоей персоне:
dimos77 писал(а):У Шахтера сегодня последний матч в сезоне.
dimos77 писал(а):Ладно,перенесем последний матч Шахтёра на одну игру)

dimos77
Магистр форумных наук
Сообщения: 6421
Зарегистрирован: 18 апр 2002 15:01
Откуда: Солигорск
Благодарил (а): 198 раз
Поблагодарили: 78 раз

Сообщение dimos77 » 13 мар 2012 21:23

я в твоем уважении не нуждаюсь.

komiks
Публицист
Сообщения: 1990
Зарегистрирован: 17 авг 2007 02:40
Откуда: Борисов - Минск
Контактная информация:

Сообщение komiks » 13 мар 2012 23:20

Champ.by ищет журналистов в Солигорске. Готовы рассмотреть любые кандидатуры. Пишите!

Контакты:
E-mail: komiks_2007@tut.by
ICQ: 398917771
Skype: sinkevicSA

Smith89
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 20 авг 2009 01:00
Откуда: Soligorsk

Сообщение Smith89 » 14 мар 2012 08:35

Сайт - это здорово и необходимо. НО потянем ли мы его сейчас? Сможем наполнить его и сделать максимально информативным? Вот в чём вопрос..
Если есть уверенность - давайте попробуем, тем более есть предложения из дальнего зарубежья о помощи))

Ответить