ФК "Шахцёр Салігорск"

Национальный чемпионат, Кубок страны, еврокубки

Модераторы: Сергей Кайко, grizli, Константин Лобандиевский, Михась, Артем Фандо, Z_Zero, Filin

Ответить
Kra
Воинствующий прозаик
Сообщения: 1258
Зарегистрирован: 31 авг 2009 15:36
Откуда: Солигорск
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

ФК "Шахцёр Салігорск"

Сообщение Kra » 03 янв 2011 10:13

Изображение
Вітаем усіх заўзятараў футбольнай каманды "Шахцёр Салігорск", прыхільнікаў беларускага футболу ды проста гасьцей, заглянуўшых сюды выпадкова :)

У дадзеным форуме можна абмеркаваць сітуацыю ў нашым футбольным клубе, падзяліцца ўражаннямі аб адбыўшыхся гульнях каманды ў Чэмпіянаце і Кубку Беларусі ды еўракубках, паразважаць пра беларускі футбол ды салігорскі ў прыватнасці, знайсці калег-заўзятараў, прапанаваць ідэі па развіццю заўзятарскага руху ды рознастайных акцыях на стадыёнах і па-за іх межамі ды проста выклікнуць: "ШАХЦЁР - ТЫ ЛЕПШ ЗА ЎСІХ! ШАХЦЁР - НАША КАМАНДА!"

афіцыйны сайт ФК "ШАХЦЁР Салігорск"
сайт заўзятараў ФК "ШАХЦЁР Салігорск"
форум заўзятараў ФК "ШАХЦЁР Салігорск"
група "ШАХЦЁР Салігорск" на сайце "ВКонтакте"

наш канал на Youtube
архив блога Андрея Леончика
архив этого топика (1ый)
архив этого топика (2ой)
Последний раз редактировалось Kra 14 май 2012 10:40, всего редактировалось 52 раза.

Dembel80
Сам себе философ
Сообщения: 3186
Зарегистрирован: 20 май 2008 10:43
Благодарил (а): 3 раза

Сообщение Dembel80 » 06 фев 2012 11:31

Tribal писал(а):...Зашел на сайт БАТЭ. Вот это, блин, тема, вот это освещение! Каждый день сбора расписан, фотки, все как надо.
У нас - "мы вылетели в Турцию" - все...
Подход у руководства разный. Надо быть фанатиком, чтобы одному всё тянуть. В Борисове дело на потоке.
Лично сам когда-то столкнулся с администрированием сайта, нашего местного ХК. Набрался опыта. Больше меня в эту "степь" не тянет. Как только заходит вопрос об оплате появляется искривление лица. У клубов с миллионными долларовыми бюджетами не находятся деньги на сайт. Мне смешно. Им пофигу.

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2341
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 06 фев 2012 11:46

Dembel80, íå ãîâîðè. ÂÁÀÒÝ âñå íà øèðîêîé íîãå, â ïðåññ-ñëóæáå ÷åëîâåê 5, íåáîñü, ðàáîòàåò.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷åì åùå çàíèìàòüñÿ ñåé÷àñ ïðåññ-àòòàøå (åñëè îí ó íàñ ïîÿâèëñÿ) åñëè íå ýòèì.
Íó èíòåðåñíî æå ÷èòàòü, ÷òî êàê ó êîãî òðàâìà, êòî èíäèâèäóàëüíî çàíèìàåòñÿ, ÷òî Ãîí÷àðåíêî êîôåâàðêó ïðîñòàâëÿåò êîìàíäå ))
Äåíèñ, âîí êàê è â Ñîëèãîðñêå, ìÿ÷èêè òàñêàåò ))
Изображение
ïîÿâëÿåòñÿ èñêðèâëåíèå ëèöà.
Ãàëèìûé êîëõîç, ïîòîìó ÷òî. Ìîæåò, ñ íàøèì ïîêîëåíèåì, äîéäåò íîðìàëüíûé ìåíåäæìåíò äî âñåõ ãîðîäîâ è âåñåé. ))
Ïî ïðèêîëó çàéäó íà ñàéò Ãîìåëÿ, ñðàâíþ.

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2341
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 06 фев 2012 11:52

Íó ó Ãîìåëÿ, âîáùå, ñàéò ëó÷øèé èç òðåõ. Êîñìîñ ïî íàøèì ìåðêàì!, Ìèñòåð Ïîáîëîâåö, ñíèìàþ øëÿïó.
Ìåíÿ ïðèêàëûâàþò, òàêèå ñàéòû êàê ó íàñ è ÁÀÒÝ, ãäå íà ïåðâîé ñòðàíèöå, íàäî "ÂÎÉÒÈ" íà ñàéò. Íà...ð ÿ, ïî-âàøåìó, íàáèðàë ýòîò ñàéò â àäðåñíîé ñòðîêå? ÷òîáû ïîòîì åùå "âîéòè"))))

BATESHNIK
Сообщения: 603
Зарегистрирован: 23 янв 2010 00:40
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение BATESHNIK » 06 фев 2012 11:54

Tribal, современный сайты так и устроены...или ты не видишь что на главной странице тебе предлагается несколько разделов!

FantomAss
Магистр форумных наук
Сообщения: 6366
Зарегистрирован: 09 мар 2009 00:39
Откуда: г. Солигорск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Сообщение FantomAss » 06 фев 2012 12:09

Dembel80 писал(а):Подход у руководства разный. Надо быть фанатиком, чтобы одному всё тянуть. В Борисове дело на потоке.
Лично сам когда-то столкнулся с администрированием сайта, нашего местного ХК. Набрался опыта. Больше меня в эту "степь" не тянет. Как только заходит вопрос об оплате появляется искривление лица. У клубов с миллионными долларовыми бюджетами не находятся деньги на сайт. Мне смешно. Им пофигу.
Ну на сайт с горем-по полам наскребли за столько лет, а вот с наполнение - совсем туго. Мультимедиа практически нет. Если бы не фотоотчеты Кирилла, совсем писец был бы. Живут по принципу - "Топни правая нога, махни ручка левая! Хорошо на свете жить, ничего не делая!" (с)

Андрей Геннадьевич
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 16 июл 2011 19:25
Откуда: Оттуда, где за своих стоят горой.

Сообщение Андрей Геннадьевич » 06 фев 2012 12:43

Меня прикалывают, такие сайты как у нас и БАТЭ, где на первой странице, надо "ВОЙТИ" на сайт. На...р я, по-вашему, набирал этот сайт в адресной строке? чтобы потом еще "войти"))))
Таким способом сразу же предоставляется выбор языка ("Войти | Enter"). Довольно удобно для иностранных пользователей.
Ну у Гомеля, вобще, сайт лучший из трех. Космос по нашим меркам!
Лишь оболочка лучше всех. И то, не долго осталось ;)

Professor Hachekyan
Сообщения: 476
Зарегистрирован: 08 сен 2010 13:19
Откуда: Кобхэм

Сообщение Professor Hachekyan » 06 фев 2012 13:10

Видимо почитывают форум-:на оф.сайте 1тренеровка.

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2341
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 06 фев 2012 13:58

BATESHNIK, ìîé ìèëûé äðóã, ÷åëîâåê-ïðîòèâîðå÷èå, áîëåëüùèê Øàõòåðà ñ íèêîì "Áàòýøíèê", ïðèâåäè ìíå, ïîæàëóéñòà, åùå ïðèìåð ñîâðåìåííîãî ñàéòà, çàéòè íà êîòîðûé íóæíî ñ ïîìîùüþ êíîïêè "ÂÎÉÒÈ".
Ñàéòû òèïà "ÏÌÊ-123 ñåëà Êóêóåâà", çàñòðÿâøèå â Âåá 1.0, íå â ñ÷åò.
FantomAss, îíè åìó õîòü ïëàòÿò? À, Êra?
Òàêèì ñïîñîáîì ñðàçó æå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âûáîð ÿçûêà ("Âîéòè | Enter"). Äîâîëüíî óäîáíî äëÿ èíîñòðàííûõ ïîëüçîâàòåëåé.
Ýòî ó ÁÀÒÝ òàê, ó Øàõòåðà íåò. Óäîáíî, ýòî êîãäà ÿçûê ïî àéïèøíèêó îïðåäåëÿåòñÿ, è òû åãî ìåíÿåøü, åñëè íå ïîäõîäèò.
Êàê òû äóìàåøü, êàêîâ ïðîöåíò ïîñåùåíèÿ ñàéòà ÁÀÒÝ àíãëîãîâîðÿùèìè ïî îòí. ê ìåñòíûì? 95-5? Íó òàê ùåëêíóò îíè êíîïî÷êó En â âåðõíåì óãëó, åñëè ÷òî. ))
Ëèøü îáîëî÷êà ëó÷øå âñåõ. È òî, íå äîëãî îñòàëîñü ;)
Íå çíàþ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ñàéòîì Øàõòåðà, òàì âñå ëó÷øå. Âäóìàéñÿ, áëîã, çàì äèðåêòîðà.
Âîò áû ó íàñ òàê
Áëîã Þ.Â.
Ïåðâàÿ çàïèñü
Ìíîãî-ìíîãî ìåðòâûõ ïîëèòèêîâ óëåòåëè â ñòîðîíó Êàéìàíîâûõ îñòðîâîâ. Êóðøàâåëü, æäè )))

Dembel80
Сам себе философ
Сообщения: 3186
Зарегистрирован: 20 май 2008 10:43
Благодарил (а): 3 раза

Сообщение Dembel80 » 06 фев 2012 14:13

Tribal писал(а):...С другой стороны, чем еще заниматься сейчас пресс-атташе (если он у нас появился) если не этим...
Ты предлагаешь пресс-атташе заниматься фото и видеосьемкой, монтажем и всеми остальными прелестями? Боюсь, что получится еще хуже чем есть. Чтобы радовало глаз надо хоть и маленькая, но команда.
А как и говорил, "команду" надо кормить.

Вся околофутбольная жизнь построена на альтруизме и копеечным крохам. Вот попросил goalsby меня пописать отчеты после матча, решил так для себя, попробовать. Не совсем для меня писать сразу да и с перечислением моментов, но решил попробовать. Посмешили некоторые , сказав, что за деньги. Отчет стоил 25-30К белрублей. Пополняли телефон, хоть одна радость. У Прессбола немного повыше, там иногда помогаю с отчетами матчей, да и протоколирую (хоккей). Матчбай и вовсе для меня бесплатный проект, как и для всех онлайнеров.
Это к тому, что это хобби для меня, обычное хобби, разрядка мозга от совсем другой направленности работы. Как и хобби играть в футбол для наших 50-60% спортивных инструкторов, но для их это жизнеобеспечивающее хобби.

Нормальный футбольный сайт, это регулярные новости, фотоотчеты, видео (21 век все же), интервью, онлайн с любого матча включая товарняки. Это так трудно? Это просто многим не надо.

Андрей Геннадьевич
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 16 июл 2011 19:25
Откуда: Оттуда, где за своих стоят горой.

Сообщение Андрей Геннадьевич » 06 фев 2012 14:16

то у БАТЭ так, у Шахтера нет. Удобно, это когда язык по айпишнику определяется, и ты его меняешь, если не подходит.
Как ты думаешь, каков процент посещения сайта БАТЭ англоговорящими по отн. к местным? 95-5? Ну так щелкнут они кнопочку En в верхнем углу, если что. ))
Ну, как у вас - не знаю. А твой подход "какой процент" абсолютно не верный. Любой пользователь должен чувствовать на сайте себя удобно - в 5% процентах он или в 83%. Да и кнопочку найти не всегда просто, особенно, когда глаза от незнакомых "иероглифов" разбегаются.
Плюс, закладку можно сделать уже сразу с прямой ссылкой на нужную языковую версию. Раз кликнул - и ты на месте ;)

Андрей Геннадьевич
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 16 июл 2011 19:25
Откуда: Оттуда, где за своих стоят горой.

Сообщение Андрей Геннадьевич » 06 фев 2012 14:18

Вдумайся, блог, зам директора.
Того директора на каждом сайте можно почитать. Но не об этом ;)

Kra
Воинствующий прозаик
Сообщения: 1258
Зарегистрирован: 31 авг 2009 15:36
Откуда: Солигорск
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Сообщение Kra » 06 фев 2012 14:36

FantomAss, они ему хоть платят? А, Кra?
Если ты не вкурсе, мои фотоотчеты вылаживаются у меня в блоге, но не на сайте клуба. Бывает, иногда заказывают отчёты или команду сфотографировать. И платять:)
А так, у них есть Горчинский. Ему это интересно, вот он бесплатно фото и отдаёт.

Я и сам как dembel80, для меня хобби и за пару фотографий от газет и сайтов много не получишь. Платят единицы, а вот остальные за большое спасибо, но уже конечно с ограничениями в качестве.

Помните, года полтора назад, я с каждого матче ещё и видео отчёт выкидывал. Вроде я сам старался взять видео, ничего от сотрудников клуба не было нужно. Но даже так, когда бесплатно делаешь, то найдутся причины, чтобы не давать исходное видео для монтажа. Кому это надо?Правильно -никому.
Последний раз редактировалось Kra 06 фев 2012 14:44, всего редактировалось 1 раз.

Dembel80
Сам себе философ
Сообщения: 3186
Зарегистрирован: 20 май 2008 10:43
Благодарил (а): 3 раза

Сообщение Dembel80 » 06 фев 2012 14:42

Kra, не выдумывай, лично сегодня видел как ты распотрошил белкалиевкий банкомат, походу решили отдать долги за прошлый год :)
Kra писал(а):...Но даже так, когда бесплатно делаешь, то найдутся причины, чтобы не давать исходное видео для монтажа. Кому это надо?Правильно -никому.
А ты заплати и люди к тебе повернуться лицом :)))
Последний раз редактировалось Dembel80 06 фев 2012 14:49, всего редактировалось 1 раз.

Kra
Воинствующий прозаик
Сообщения: 1258
Зарегистрирован: 31 авг 2009 15:36
Откуда: Солигорск
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Сообщение Kra » 06 фев 2012 14:45

Dembel80, ну зачем ты так. я хотел ещё сорвать больше куш..подстава!

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2341
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 06 фев 2012 14:47

Àíäðåé Ãåííàäüåâè÷, ÿ ïåðèîäè÷åñêè çàêàçûâàþ âñÿêóþ øëÿïó èç Êèòàÿ. Òàê âîò, òàì íà ñàéòå ðåàëüíî èåðîãëèôû, íî ÿ âñåãäà çíàþ, ãäå èñêàòü êíîïî÷êó EN.  ïðàâîì âåðõíåì óãëó.
À òâîé ïîäõîä "êàêîé ïðîöåíò" àáñîëþòíî íå âåðíûé.
Íó êàê íå âåðíûé, ñðàâíè êîíòåíò ðóññêîé è àíãëèéñêîé âåðñèè. Â àíãëèéñêîé - 5 íîâîñòåé, ñòàðûé ñîñòàâ ñ Êåæìàíîì.
Òîãî äèðåêòîðà íà êàæäîì ñàéòå ìîæíî ïî÷èòàòü. Íî íå îá ýòîì ;)
Âîò èìåííî íå îá ýòîì, ïîâòîðÿþ áëîã ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËß (çàì) äèðåêòîðà, à íå Ïîáîëîâöà.
Áëîã ãë. òðåíåðà, òðåíåðà äóáëÿ.

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2341
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 06 фев 2012 14:50

Kra, ïîíÿòíî. Äà âèäåî ïîìíþ, êîíå÷íî, ïðèêîëüíî áûëî.

Kra
Воинствующий прозаик
Сообщения: 1258
Зарегистрирован: 31 авг 2009 15:36
Откуда: Солигорск
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Сообщение Kra » 06 фев 2012 14:50

Tribal, мне как-то приближенный человек к клубу предложил попробывать себя в роли админа сайта. Новую (да, именно так!) пресс-аташе знаю, вроде много было идей по наполнению сайта (в т.ч. и блоги тренеров, игроков, Палыча). Даже был уже сделан план по всем разделам. Сказали, что таварищ К записал мою фамилию в блакнотик.Но, уже как больше месяца жду звонка. (может он его потерял, просто)
Последний раз редактировалось Kra 06 фев 2012 14:52, всего редактировалось 1 раз.

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2341
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 06 фев 2012 14:51

Kra, íó ïðî ÍÎÂÓÞ, ýòî íå íîâîñòü.(êàëàìáóð÷èê ))) Íó äàâàé, äåðçàé, ïîêàæè, ãäå â Áåëàðóñè ñòîëèöà ïðîãðåññà. ))

Андрей Геннадьевич
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 16 июл 2011 19:25
Откуда: Оттуда, где за своих стоят горой.

Сообщение Андрей Геннадьевич » 06 фев 2012 14:53

Tribal, спорить с тобой не буду. Ты, видно, разработкой ПО не занимался ;)

Kra
Воинствующий прозаик
Сообщения: 1258
Зарегистрирован: 31 авг 2009 15:36
Откуда: Солигорск
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Сообщение Kra » 06 фев 2012 14:54

Tribal, кто знает, может и не знают некоторые:) ну да ладно.
Показать бы я показал, да кому это нужно? Тебе, либру, джо, дяде васе? А вы кто такие, собственно? (ну, ты уловил суть:)) )

Tribal
Теоретик форума
Сообщения: 2341
Зарегистрирован: 10 июн 2008 08:49
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Сообщение Tribal » 06 фев 2012 14:57

Kra, )) íå ãîâîðè. Äàâàé êàê âñå â òîé êîíòîðå, êîñè áàáëî è êóðè áàìáóê )))

Smith89
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 20 авг 2009 01:00
Откуда: Soligorsk

Сообщение Smith89 » 06 фев 2012 15:00

Ребятушечки! Отвлеку ВАС от обсуждения устройства медиахозяйства нашего любимого Клуба ибо пора, пора уже что-то решать!
Опять же, перетяну одело на себя, Кирилл, не обижайся))
Вопрос по форме к турниру!!! Как, наверное, знает большинство Солигорчан, у нас открылся свой оффициальный магазин Joma, поэтому задача сильно упрощается. Уже ходил туда, общался с продавцом (кстати, один из тренеров Шахтёра, детей каких-то тренирует, точно не скажу). В каталоге есть та форма, которую мы выбрали. НО!!! Но с весны будет уже сильно дороже!!! Пока есть возможность вписаться в 50 буказоидов! Полностью: майка, трусы, гетры и все нанесения. Заказ делается месяц, но повторюсь, пока цена старая, но с весны будет сильно дороже.
Сумма, конечно, не маленькая, но и не большая, так что давайте решать!!! Готов взять все орг. вопросы на себя, ибо уже в бессрочной ссылке в Солигорске))
Те тянем кота за резину!!!

Smith89
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 20 авг 2009 01:00
Откуда: Soligorsk

Сообщение Smith89 » 06 фев 2012 15:04

Kra, гори оно всё огнём! Откроем свой сайт, с блэк-ждеком и ш*юхами !!!)))

Kra
Воинствующий прозаик
Сообщения: 1258
Зарегистрирован: 31 авг 2009 15:36
Откуда: Солигорск
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Сообщение Kra » 06 фев 2012 15:05

Smith89, Женя, не обижаюсь, ибо только сегодня смог вздохнуть за последнюю неделю свободно. И буду благодарен твоей помощи.

Про блэк-джек и все остальное - это ещё больший гемор, во-первых - сначала его надо сделать, на это надо время, а по-большому счёту его нет. во-вторых - обратно будет трабл с наполняемостью и звонками сам знаешь откуда. Я уверен, что ты сможешь помочь в этом, но, всегда есть много но...

Smith89
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 20 авг 2009 01:00
Откуда: Soligorsk

Сообщение Smith89 » 06 фев 2012 15:11

Про своё - сейчас это была шутка, но с долей шутки. Сам пока в подвешенном состоянии, у самого ещё ничего не решено с дальнейшей жизнью... Так что вот, а помочь всегда буду рад, чем смогу!

Ответить